Rozvod tlakového vzduchu

Pro správnou činnost systému pulzních ventilů je zapotřebí zajistit dostatečné množství stlačeného vzduchu. Pro dostatečnou zásobu vzduchu využíváme rozšířeného potrubí DN100 umístěného v blízkosti aplikace pulzních ventilů. Provedení rozšířeného potrubí DN100 nevyžaduje revizi pro tlakové nádoby. Rozšířené potrubí je nutno vyspádovat pro odvod případného kondenzátu do nejnižšího bodu potrubí. V nejnižším bodě je vyvedena ze spodní strany rozšířeného potrubí odbočka DN15, která je osazena kulovým ventilem sloužícím pro odkalení celého rozvodu tlakového vzduchu. Z rozšířeného potrubí jsou vyvedeny odbočky pro napojení jednotlivých pulzních ventilů. Průřez jednotlivých odboček je volen dle typu použitého pulzního ventilu (pro VPV-60 odbočka DN40, pro VPV-40 odbočka DN25). Odbočky musí být vyvedeny z horní strany rozšířeného potrubí, aby se zabránilo vniknutí případných nečistot z rozvodu tlakového vzduchu do solenoidových ventilů. Všechny odbočky jsou osazeny kulovými ventily a tak lze v případě poruchy či servisní činnosti lze jednotlivé pulzní ventily odstavit z provozu. Umístění odboček na rozšířeném potrubí a jejich délku volíme v závislosti na vzdálenosti pulzního ventilu a na předepsaném minimálním poloměru ohybu flexibilní přívodní hadice. Přívodní potrubí je napojeno na stávající rozvod tlakového vzduchu trubkou DN40.

Potřebný přetlak vzduchu pro zajištění vysoké účinnosti systému je v rozmezí 0,6 - 0,7 Mpa. V případě poklesu přetlaku vzduchu pod hranici 0,4 Mpa musíme zajistit vypnutí celého systému pulzních ventilů. Pod touto hranicí přetlaku totiž hrozí vysoké nebezpečí vniknutí skladovaného materiálu do vnitřního prostoru pulzních ventilů. Doporučujeme na rozvod tlakového vzduchu namontovat manostat, který zajistí hlídání spodní hranice přetlaku. Kvalitu stlačeného vzduchu doporučujeme třídy 3 dle DIN ISO 8573-1: 2004.

Kvalita vzduchu dle DIN ISO 8573-1: 2004


Třída Zbytkový prach Zbytková vlhkost Zbytkový obsah oleje
3 5 µm 5 m3/h -20 TRB °C 0,88 g/m3 1 mg/m3

Foto z instalace:

Celkový pohled na rozvod tlakového vzduchu pro pulzní ventily typu VPV-40

Detailní pohled na nosnou konzoly rozvodu a přívodní potrubí tlakového vzduchu

Detailní pohled na odbočku s kulovým ventilem pro odkalení systému rozvodu